ÅRSPLAN

FOR

 

VINDHEIM

FAMILIEBARNEHAGE

 

2013-2014

 

 

VELKOMMEN TIL VINDHEIM FAMILIEBARNEHAGE

 

 

Du kan kontakte oss på denne måten:

 

Vindheim familiebarnehage

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt dersom dere lurer på noe JJJ

 
Sandbakkvegen 52

7072 Heimdal

e-post: r.lernes@online.no

 

 

 

 

Mobil:  900 38690 ( Rita )

Mobil:  47276155 ( Målfrid )

Mobil:  41401237 ( Anniken )

 

 

Hjemmesiden vår finner du på: vindheimbarnehage.no

 

 

 

Åpningstid er mandag til fredag kl 07.30- 16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?

 

En familiebarnehage er en gruppe barn som holder til i private hjem som er godkjent til denne

virksomhet. En familiebarnehage er oftest opptil 5 barn og 1 ansatt. Den ansatte bor som oftest i huset og er assistent eller førskolelærer. Assistenter som driver en slik barnehage må være knyttet opp mot en førskolelærer for å få godkjent driften. Familiebarnehager er et godt supplement til ”vanlige” barnehager og et fullgodt alternativ, spesielt for de yngste barna. I familiebarnehager er det færre barn og voksne og forholde seg til. Familiebarnehager er et tilbud mange har svært gode erfaringer med. Tilbudet er godt utbredt i Trondheim kommune. Familiebarnehager får statsstøtte på lik linje med andre barnehager. Barn under 3 år mister dermed kontantstøtten. Godkjente familiebarnehager er pålagt å følge barnehageloven. Eier og ansatte er bundet til taushetsplikten.

 

Familiebarnehager skal være i et fellesskap mellom minst to hjem, eller mellom minst et hjem og en annen barnehage.

 

I år vil Vindheim familiebarnehage samarbeide med:

 -Heimdal familiebarnehage. De holder til i Lundemobakken. Monica og Marit har 10 barn.

 -Mummitrollet familiebarnehage holder til i Marcus Thranesvei. Bente og Monica har 10 barn.

-Perslia familiebarnehage. Anne har 4 barn

 

Vi vil dra på turer sammen, og turdag i år er tirsdager.

 

 

HVEM ER VI?

Vindheim Familiebarnehage er en familiebarnehage med dobbel gruppe. D.v.s. opptil 10 barn og 2 ansatte. Førskolelærer bor i huset og familiebarnehagen disponerer 1. etg av familiens bolig, samt hageareal.

 

Familiebarnehagen startet opp i 2003.

 

 

 

VINDHEIM FAMILIEBARNEHAGE SINE STYRINGSDOKUMENT.

 

Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har slutta seg til, f. eks barnekonvensjonen.

 

 Lov om barnehager

Staten skal sikre at de intensjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen eller beskyttelse av barn, har den standard som er fastsatt, særlig med tanke på trygghet, helse, antall personale og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn.

 

Rammeplan for barnehager

Forskrift om barnehagens innhold og oppgaver. En forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen sin virksomhet. Gir også informasjon til foreldre, eiere og tilsynsmyndighet.

 

Barnekonvensjonen

Vektlegger bl.a. barns rett til å utrykke seg.   

 

 

 

 

Årsplan

Årsplanen gir deg innblikk i vårt arbeid i Vindheim familiebarnehage. Enten du har barn i barnehagen, eller ønsker barnehageplass, vil årsplanen gi deg nødvendig informasjon. Årsplanen beskriver hvordan vi arbeider i vår barnehage, hva vi vektlegger og hva vi begrunner våre valg med. Det skal være et styringsverktøy for oss som jobber i barnehagen og danner grunnlaget for detaljplanlegginga. Vår årsplan følger skoleåret med syklus fra august til juli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÆRING I BARNEHAGEN:

 

 

     

       

 

 

Arbeidet på alle fagområdene skal fremme barnas utvikling på alle områder. Gjennom tema og de spontane aktivitetene barna deltar i, i familiebarnehagen, vil disse fagområdene dekkes. Se for øvrig i Rammeplan for barnehager (kan lånes i barnehagen)

 

 

 

 

 

 

LEIK

Vennskap formes tidlig. Allerede i løpet av barnets to første leveår kan vi se at enkelte barn søker mot hverandre og foretrekker å leke sammen. Viktige relasjoner blir bygd i disse første årene av barn sitt liv. Men barna må lære seg kunsten å leike og skaffe seg venner. Derfor må leiken ha stor plass i barnehagen.

Alle barn har behov for å leke, og leiken er viktig for at de skal kunne utvikle seg. I leiken tilegner barna seg også viktige sosiale erfaringer som f. eks samarbeid med andre, inkludere andre, innordne seg etter regler, selvhevdelse, språklæring og kunnskapslæring. Det å forholde seg til andre er kanskje det viktigste barn lærer i barndommen.

 

 

 

Ut fra dette vil vi ha en felles målsetting og det er TRIVSEL. Trivsel og trygghet er grunnleggende for både store og små. Trives de voksne, vil det fort bli overført til barna. For at læring og utvikling skal finne sted er det nødvendig at både barn og voksne trives. Trivsel og trygghet vil være en overordna målsetting gjennom alle aktivitetene.

I Vindheim Familiebarnehage ser vi det som viktig å skape trygghet. Det at barna føler seg trygge, har alt og si for at de skal kunne utfolde seg på egne premisser. Trygghet er avgjørende for at barn tør å delta i leik, ta initiativ til utforsking av omgivelsene og til samspill med andre barn. En forutsetning for at barna skal føle seg trygge, er at vi voksne aksepterer de som de er. Vi må ha en anerkjennende holdning i forhold til dem. Både trygghet, tillit og trivsel er avgjørende for at den videre utvikling skal bli positiv.

Barn i familiebarnehagen er inne i en alder der det er viktig at vi voksne setter grenser for deres atferd. I denne sammenheng er vi opptatt av å være konsekvente, og at grensene er rimelige ut fra barnas alder.

Som voksne i familiebarnehagen vil vi bevisst gå inn for å vise barnet respekt, anerkjenne deres meninger og erfaringer, gi ros, vise at vi er glade i dem og glade for at de kommer i familiebarnehagen. Noen av forutsetningene for trygghet og trivsel er at barnet får tilfredsstilt sine grunnleggende behov for nok mat, klær, søvn, stell og så videre.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOKSNE

RITA SOLEIM LERNES   F: 23.09.1968

Førskolelærerutdanning v/ Dronning Mauds Minne, Høgskolen for førskolelærerutdanning 1993

Videreutdanning i småskolepedagogikk. Lærerhøgskolen i Trondheim 1997 og 2000

Assistent på storbarnsavdeling v/ Firkanten barnehage i Trondheim 1988 – 1990

Førskolelærer på småbarnsavdeling v/ Firkanten barnehage i Trondheim 1993 – 1997

Førskolelærer v/ Breidablikk Helselag, Åpen barnehage på Heimdal 2000 – 2003

Har vært i Vindheim siden aug. 2003

 

 

MÅLFRID HAUGEN STAVRUM  F: 14.08.1966

Reiselivsutdanning

Ansatt v/ Astoria Hotell

1 år au-pair i England

Har jobbet i 2 år som dagmamma

Har vært i Vindheim siden aug. 2003

 

ANNIKEN KLUVER

Jobber 1 dag i uka for Rita, og ellers ved behov/sykdom.

 


 

 

 

 

 

DAGSRYTMEN

 

Dagsrytmen er et utgangspunkt for å skape en viss struktur og oversikt. Denne rytmen gir trygghet fordi barna lettere kan orientere seg i hverdagen. Samtidig er vi ikke opptatt av å være for fastlåste.

De ulike rutinesituasjonene vi har gjennom dagen vil være viktige læringssituasjoner. Vi vil derfor prøve å sette av nok tid slik at barna får mulighet til å prøve, og etter hvert mestre de ulike aktivitetene.

 

7.30      Familiebarnehagen åpner

             Vi ønsker å møte alle barna når de kommer. Dette for å skape en god start på dagen,                    

             der barnet skal føle seg velkommen og trygg. Foreldre og ansatt får kontakt med 

             hverandre, beskjeder gies og mottas.

8.45      Frokost

Barna har matpakke med seg, drikke får de i barnehagen. Vi ønsker at frokosten skal være en hyggestund der barn og voksne snakker sammen. For at måltidet skal bli hyggelig må gode bordvaner innarbeides. Faste plasser rundt bordet fungerer greit. Det viser seg å være trygt og godt og gir en viss tilhørighet.

Tiden etter frokost bruker vi til frileik eller felles aktiviteter.

             Hvordan vi bruker denne tiden vil bli planlagt fra uke til uke.

 

10.00    Vi har tilrettelagt aktiviteter inne, temabasert eller frileik. Eller vi går på tur.

  Det er et mål at barna skal bli mest mulig selvhjulpne med påkledningen. Vi hjelper

  selvfølgelig til, og gir ros om de klarer det selv.

 

11.30           Rydding inne og håndvask

Barna vasker hender, og får hjelp om nødvendig.

              Samlingstund

 

12.00     Formiddagsmat

  Her serveres det brød, pålegg, melk.

  Under dette måltidet smører vi maten selv, velger pålegg osv. En dag i uka vil vi ha

              noe ekstra: Selvbakte  rundstykker, suppe, ostesmørbrød, vafler eller en varm rett,         gjerne med fisk.

 Vi kler på oss og går ut

  Soving

  På vinteren kan det være mest aktuelt å gå ut på denne tiden av dagen, i hvert fall om vi har vært inne på formiddagen.

 

14.30     Fruktmåltid eller yoghurt

 

16.30     Familiebarnehagen stenger

 

Dette er den faste ramma rundt dagen, men er ikke så fastlåst at vi ikke kan fravike den. Barnas behov er viktigere å tilfredsstille enn å følge dagsrytmen til punkt og prikke. Det betyr at vi stadig må være rede til å revurdere planer og rutiner i forhold til enkelte barns og gruppe

som helhet, sine behov. 

Vi er mye ute hele året og målet er minimum en gang hver dag. Gode klær er viktig for at barn skal trives ute. Spør gjerne om råd!

 
 

 

 

 


AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

 

Samlingstund: Barna sitter i gruppe hvor vi synger, dramatiserer, leser, forteller, lytter til hverandre, tar opp aktuelle tema osv. Samlingstund har vi 2-3 ganger i uken før formiddagsmat. I år vil vi dele opp noen av samlingstundene, vi vil legge mer vekt på sang og bevegelse til de yngste.

Mål: Vi er samlet til en felles opplevelse, hvor vi vil skape en ”god” atmosfære.

 

Turer: Vi vil dra på turer med hel eller halv gruppe. Da går vi til Åpen barnehage, biblioteket, skogen v/ Løvåsen, akebakken, skøytebanen osv. Ofte sammen med Heimdal familiebarnehager.

I år vil vi ha som mål og treffe Heimdal fam.bhg 1-2 ganger i uka.

Mål: Motorisk utfordring. Stimulere til utforskertrang og nysgjerrighet. Vi vil også bli bedre kjent i nærmiljøet og oppnå en naturopplevelse.

Treffe andre barn og se seg selv i en større gruppe. Utvide lekekamerat-horisonten

 

Vannleik på badet: To barn i gangen i badekaret. Dette er på omgang og en gang i uka. En voksen er alltid  tilstede.

Mål: Barna skal ha det gøy

 

Baking: Vi baker til formiddagsmaten

Mål: Få kjennskap til et annet formingsmateriale. Se sammenhengen mellom råvarer og ferdig produkt.

 

Førskole: Siste året før skolestart, har vi et førskoleopplegg. Barna blir tatt i egen gruppe og får oppgaver. Førskolen er ca hver 14.dag, og i år vil vi samarbeide med Heimdal fam.bhg som har 3 førskolebarn. I år har Vindheim 2 førskolebarn. Førskolen vil være på tirsdager i «Åpen barnehage»

 

 

Mål:

Lek med bokstaver ord og tall

Legge grunnlag for senere lese- og skriveferdigheter

Oppøve konsentrasjon/utholdenhet

Ta imot felles beskjeder og forstå hva som er oppgaven.

 

* Russ: 17. mai er førskolebarna russ ( lyseblå), med russelue og russefrakk de selv har vært med å lage, russekort hører med. Foreldrene syr russeluer på dugnad.

* Overnattingstur for førskolebarna i mai/juni (1 natt)  

 

 

 

GRØNT FLAGG                                                

 

 

Hva er GRØNT FLAGG?

 

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifisering for barnehage, grunnskole og videregående skole.

 Grønt Flagg er et pedagogisk virkemiddel knyttet opp mot rammeplan for barnehager. Enhetene jobber med forskjellige tema og tiltak knytta opp mot miljø.

 

 Krav til årlig re-sertifisering og utvidelse med nye tema/tiltak i tillegg til de tema som vi allerede jobber med skal videreføres. Dette gir kontinuitet i miljøarbeidet, som bidrar til gode handlinger, holdninger og økt bevissthet i forhold til bærekraftig miljøarbeid.

Mer enn 40000 skoler/barnehager i 50 land over hele verden er med på dette. Det er godt utbredt og støttes av miljøvern- og utdanningsmyndighetene i medlemslandene.

 

Hensikten med Grønt Flagg er kunnskap som gir muligheter til å ta miljøansvar hjemme, i nærmiljøet og samfunnet forøvrig.

 

Hvorfor vil vi i Vindheim familiebarnehage ha det «Grønne flagget»?

Trondheim kommune har som mål at alle kommunale barnehager og skoler skal ha det «Grønne flagget» innen 2012. Vi private gjør som vi vil, men vi synes dette er en grei måte og vise hva vi vil være med på, og vi synes dette er viktig. Barna kjenner til «Grønt flagg»  når de begynner i skolen.

 

I Vindheim starta vi tema rundt «Grønt flagg» høsten 2010. I løpet av barnehageåret hadde vi søppelsortering og avfallshåndtering som tema.

 

 Vi  ble ganske flinke til det etter hvert og i

 juni 2011 mottok vi det ”grønne flagget”, som et bevis på vår jobb og bevisstgjøring gjennom vinteren/våren.

 

Barnehageåret 2011-12 satte vi «Kosthold» som hovedtema innen «Grønt flagg». Starta året med «Fiskesprellkurs» for ansatte og foreldre. Sunt kosthold med bl.a fisk som en del av dette, var spennende og interessant å bruke i barnehagen.

 

 I barnehageåret 2012-13 var «Kompost»  tema. Vi  fikk kompost-binge og opplæring i hvordan en kompost-binge skulle behandles for at prosessen går sin gang.

Grønnsaks-hage var også en del av målet vårt, som en videreføring av kompost, og bruk av råkompost.

 

Videre planer innen «Grønt flagg» i barnehageåret 2013-14 er derfor grønnsaks-hagen og bruk av grønnsakene. Nepene og sukkerertene har vi smakt på og videre utover høsten vil vi lage grønnsaksuppe og evt mer av bl.a potetene.

Tema som vi har jobbet med tidligere innen «Grønt flagg» er ikke avsluttende, og vi jobber fortsatt med søppelsortering, kosthold o.s.v som før.

                                                               

 

Mye av innholdet og tradisjoner i barnehagen gjenspeiler de ulike årstidene

 
 

 


                                                   

TEMA GJENNOM ÅRET         

 

HØST (august, september)

 

”Hva høsten gir oss”

 

Vi er godt i gang med barnehageåret, og nye barn har funnet seg godt til rette her, synes vi.

Høsten vil vi bruke til det som kjennetegner den. Frukt og bær hører med, og turer i skogen vil vi benytte oss av.  

Potetopptaking fra egen hage vil vi foreta oss i september.

Forandringer i naturen og temperaturer merker vi oss og registrerer.

Vi vil bruke mye av det naturen gir oss i ulike produkter i år. Vi vil samle bær, frukt og grønnsaker som vi lager ulike retter av. Andre naturprodukter vil vi samle for å lage noe ”kunst” til å pynte opp på barnehagen.

 

 

 

Mål:

* Barna skal bli bevisst på forandringer i naturen.

* Barna skal få kjennskap til ”fra råvare til produkt”

* Barna skal oppleve gleden ved å produsere noe selv

* Barna skal få prege barnehagen med sine produkter

 

 

 

         

      

 

KROPPEN VÅR (September-oktober)

 

Til-dels parallelt med høst-tema, vil vi også ha tema «KROPPEN VÅR»

 

Vi vil lære mer om kroppen vår. Hvordan vi ser ut, og hvorfor vi ser ut som vi gjør. Vi er alle ulike, men inni er vi like……

Vi vil se mer på de ulike sansene våre. Ulike følelser og hva de gjør med oss,

Helse og kosthold vil vi også trekke paralleller til.

 

Vi vil også lage noe innen forming med kroppen vår (håndavtrykk og annet ) til å pynte opp i barnehagen

 

.

 

Sanger vi vil bruke:

 

Regler: Tommeltott, slikkepott…

Linge, linge, ling

 

Kom gjerne med forslag/ønsker om det er noe dere foreldre syns vi kan gjøre, lage, eller sanger/ regler vi kan bruke

 

I samlingstunda vil vi dele gruppa, slik at de 3 yngste har egen samling lagt vekt på sang og bevegelse

 

Vi vil ha foreldrekaffe i oktober, for å vise produktene vi har laget i høst.

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

JUL: (november, desember)

 

Jul er tradisjon og her vil vi følge de tradisjonene vi har laget oss i barnehagen. Jula i barnehagen ønsker vi skal være en stemningsfull og rolig tid for barna.

 

Nissemarsjen har blitt tradisjon 1.søndag i advent. Da møtes vi til julegrantenning på Heimdal, og går fakkeltog til barnehagen. Der deles ut medaljer til alle deltagende barn og nissegrøt m/tilbehør for alle.

 

I desember har vi adventstund, der vi snakker om hvorfor vi feirer jul og om alt som har med jula og gjøre. Vi tenner lys, synger adventsvers og julesanger.

 

Desember er som regel fullt av forventningsfulle og spente barn, så samtaleemne og undringer er det ikke mangel på. I vinduet har vi adventsvindu og kalender, der vi teller ned dagene til julaften, og julebaksten krydrer hverdagen gjennom hele måneden.

 

For å få en fredelig førjulstid, starter vi juleforberedelsene tidlig. Vi starter med baking og gaveproduksjon allerede i november.

 

13. desember er det Lucia-dagen og det er en stemningsfull opplevelse i barnehagen. Med hvite klær og lys går barna i Lucia-tog og vi baker lussekatter. Foreldre, søsken og besteforeldre er velkommen på gløgg m.m denne dagen fra kl 15.00.

 

 

                                                        

 

 

 

 

Barnehagegudstjeneste i Heimdal kirke er også tradisjon, Kristin kateket kommer til oss i forkant og har adventstund for oss.

 

Nissefest hører med og da kommer alle barn i røde eller blå klær. Vi går rundt juletreet, spiser nissegrøt og kanskje kommer nissen…..

 

 

MÅL: Barna skal få forventninger til jula der vi ønsker å skape en stemningsfull periode. Få kjennskap til julebudskapet.

Ønsker at dette skal bli en tid preget av ro og forventninger i barnehagen. Dette er en periode  som vi voksne ofte stresser en del og alt skal gjøres og bli ferdig.

Ønsker å gi barna sanseopplevelser da denne tiden er preget av mange og andre lukter og smaker.

 

 

 

 

 

 

PEPPERKAKER

150 gr smør

2 dl sukker

2dl sirup

2 ts kanel

2 ts ingefær

½ ts nellik

1 ts kardemomme

3 dl melk

1 egg

2 ts natron

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 VINTER: TORBJØRN EGNER (januar, februar)

 

Denne tiden vil vi selvfølgelig være ute og benytte oss av de muligheter denne årstida gir oss. Håper på en fin vinter med snø og skøyteis og det som hører vinteren til.

Ski-/akedag vil vi ha denne perioden.

 

Vi vil ta for oss forfatteren Torbjørn Egner denne perioden. Vi har allerede brukt «Karius og Baktus» i høst, men ønsker også å bruke «Hakkebakkeskogen» utover vinteren.

Vi vil lese boka, synge sangene, dramatisere og lage noen produkter.

Usikker på hvor lang tid vi bruker på «Hakkebakkeskogen» og om vi rekker flere bøker, f.eks «Folk og røvere i Kardemomme by»

 

 

 

Nyttårsball, fastelavn og karneval feires i denne perioden på tradisjonelt vis ( oppslag kommer)

Foreldrekaffe i forbindelse med karneval. Karneval er noe barna gleder seg stort til.

Barna er utkledd fra morgenen, mens foreldrene er invitert fra kl 15.00, og gjerne utkledd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR/PÅSKE (mars, april)

 

Det er naturlig at barnehagen på en enkel måte forklarer barna hva påska står for. De får et lite innblikk i både alvoret og gleden ved feiringa.

Rammeplanen foreslår å benytte enkle fortellinger og at vi sier noe om de ulike dagene i påska.

Kristin Kateket kommer på besøk en av dagene og forteller om påska og synger sanger.

 

Vi må prøve igjen, og sette opp fuglekassen med Web-kamera. I fjor var det spennende, da et kjøttmeispar flyttet inn og la egg, og fugleungene ble klekt. Dessverre døde både ungene og mora. Vi håper på bedre resultat til våren og at noen flytter inn, slik at vi kan følge med på fuglelivet i fuglekassen.

 

Vi sår div.  frø denne perioden

Nå er det tid for å være mye ute i vårværet. Vi finner fram syklene, og sykler i barnehagen.

 

MÅL:

 Få kjennskap til påskebudskapet

Barna skal få mulighet til å se sammenheng mellom frø- plante osv.

 

 

 

”Jesus døde på en langfredag. Så sto han opp igjen etter tre dager. Han var skitten og full av jord men i kjempegodt humør”

( Gullkorn fra barnemunn)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VÅR/SOMMER (mai, juni)

 

 17. Mai forberedelser står for tur, og vi vil snakke om hvorfor vi feirer denne dagen.

Vi går i toget på Heimdal i år også. Førskolebarna er Russ

Strand/badetur hører med om det er bra vær.

Gårdsbesøk vil vi få til i år også.

 

Er det noen som vil ha besøk av barnehagen en dag, om det passer, er dette en fin tid å gjøre det på.

 

Vi minner om den årlige foreldredugnaden i løpet av mai.

 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

 

Henting: Dersom det er andre enn foreldrene som henter barnet i barnehagen, vil vi ha beskjed om det.

 

Fravær: Meld fra om barnet er sykt eller har fri. Det er også greit å vite om  barnet kommer senere en dag ( etter 10.00 ) i tilfelle vi skal på tur. Vi går ikke fra barnehagen før 9.45 om ikke annen beskjed er gitt.

 

Sykdom: Smittefaren er stor i en gruppe med mange barn. Derfor må barnet være hjemme når de er syke. Gi beskjed til oss når barnet er borte fra barnehagen p.g.a. sykdom.

Barn som ikke er friske nok til å være ute, kan ikke komme i barnehagen. Vi har ikke resurser til å være inne med enkeltbarn når resten av gruppa er ute. Barn med feber og/eller nedsatt almenntilstand må holdes hjemme fra barnehagen. Etter lengre tids sykdom, bør barnet være feberfri minst 1 dag før de kommer i barnehagen.

Blir barnet syk mens de er i barnehagen, ringer vi foreldrene og barnet hentes umiddelbart. Gi alltid beskjed om tlf. nr hvor dere er å treffe.

 

Klær: Det skal alltid ligge reserveklær til barnet i barnehagen fra innerst til ytterst.

Ta alt regntøy og utedresser med hjem til vask v/behov. Samtidig sjekker dere om det er strikk og knapper på plass nederst på buksene.

Været skifter fort i Trøndelag, så det er fint om klær til allslags vær for årstiden er i barnehagen.

 

Bursdagsfeiring: Vi feirer bursdag med krone og sang. Vi lager pølser i barnehagen, og koser oss med kaker, is, gele osv, som dere tar med hjemmefra. Saft får de i barnehagen.

Det blir hengt opp ballonger og flagg på bursdager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foreldresamarbeid

 

Foreldrene er viktige samarbeidspartnere for oss. De kjenner barnet best og kan hjelpe oss slik at barnet får det best mulig i barnehagen. Det er ulike typer foreldresamarbeid vi synes er viktige:

 

Den daglige kontakten:

Utveksling av informasjon og episoder er viktige i hverdagen. Ved å prate sammen om morgenen /ettermiddagen bygger opp et gjensidig forhold til hverandre, noe som igjen gir trygghet til barnet.

 

Foreldresamtaler:

Vi ønsker individuelle samtaler med foreldrene, der vi kan snakke om barnets utvikling og trivsel i barnehagen. Vi vil prøve å få til to samtaler i løpet av året, en på høsten og en på våren. Vil dere ha en prat utenom dette, ordner vi selvsagt det.

 

Foreldrekaffe/-frokost:

Vi vil arrangere uformelle treff, med enkel servering i barnehagen. Her vil foreldrene få anledning til å møte de andre foreldrene og være sammen med barna ei stund i barnehagen.

 

Foreldreråd/ samarbeidsutvalg:

Enhver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen.

Samarbeidsutvalget består av valgt foreldrerepresentant , ansatte og eier i familiebarnehagen.

Foreldre/foresatte i samarbeidsutvalget fungerer også som foreldrekontakt.

Vi velger foreldrerepresentanter på foreldremøte i september.

 

Foreldrerepresentantenes oppgaver:

*Fremme fellesinteresser til foreldrene.

*Ivareta medbestemmelsesretten og utaleretten til foreldrene ved å drøfte saker som kommer både fra foreldrene og barnehagen.

*Stå ansvarlig for nissemarsj og sommeravslutning. Utover dette er det ingen begrensninger på tiltak og arrangement som inkluderer alle i Vindheim familiebarnehage.

Planleggingsdager for barnehageåret er fastsatt til:

Tors    10/10  2013

Fred    11/10  2013

Fred    21/2    2014   

Fred    2/5      2014

Fred    30/5    2014

Disse dagene er barnehagen stengt:

Barnehagen har stengt 3 uker i fellesferien, i 2014 er dette uke 28, 29 og 30

 

 

 
 


                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

Det blir foreldremøte torsdag 12/9 kl 20.00

                                                                                          

                                                                                                         Heimdal 25/8 2013

                                                                                                         Rita Soleim Lernes